در مورد وینسترول بیشتر بدانیم

وﯾﻨﺴﺘﺮول ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که اکثر بدنسازان چه حرفه ای چه آن هایی که روبه حرفه ای بودن در حال حرکت هستن ، برای خشک کردن بدن خود از این استروئید تزریقی استفاده می کنند.در برخی کشورها با نام ژنریک استانوزولول (Stanozolol)نیز شناخته می شود که stanozolol در حقیقت ماده موثر آن است.بسیار معتقدند که ﻧﻮع ﺗﺰرﯾﻘﯽ این دارو که در شیشه های ۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﻗﺮص های ٢ ﯾﺎ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ وﯾﻨﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این دارو از پر مصرف ترین استروئیدهای جهان میباشد که استفاده کنندگان نوع تزریقی آنرا نسبت به نوع خوراکی بیشتر ترجیح می دهند و این موضوع دو دلیل اصلی دارد:

۱-در نوع خوراکی بدلیل اینکه باید از دزهای بالا استفاده شود دچار دردهای شکمی میشوند.

۲-قیمت بالای قرصهای وینسترول

وﯾﻨﺴﺘﺮول از ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻔﺎ اﻟﮑﯿﻠﺖ می باشد و به ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎیر اﺳﺘﺮوﺋﯿدها ، داروی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در طبقه ﺑﻨﺪی داروهای اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ و دوام اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

دوام اﺛﺮ وﯾﻨﺴﺘﺮول در ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و تنها ٢ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﺎ ٢ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت دوﭘﯿﻨﮓ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد از اﯾﻦ رو در دوره های آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﮐﺜﺮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .این دارو بصورت قرصهای ۲و۵ میلی گرمی و آمپولهای ۵۰mg/ml و ۱۰۰mg/ml در بازار موجود است.

وﯾﻨﺴﺘﺮول ﺗﻮﺳﻂ ورزﺷﮑﺎران دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ نیز استفاده می گردد.ﻣﺜﻼ رﮐﻮرد ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻦﺟﺎﻧﺴﻮن در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺌﻮل ، که دو ۱۰۰ ﻣﺘﺮ را در کمتر از ۱۰ ثانیه ﭘﯿﻤﻮد ﻣﺮﺑﻮط به ‫ﻣﺼﺮف وﯾﻨﺴﺘﺮول ﺑﻮد!

این دارو برای جلوگیری از عدم کار غدد جنسی تضمین شده است .همچنین ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ها و ﺳﺎﯾﺮ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ که ‫ﻧﯿﺎز به اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺮای بهبود ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮای آنها ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ رو داروی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاری ﺑﯿﻦ ‫ورزﺷﮑﺎران زن و ﻣﺮد در رشته های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

به طور کلی پذیرفته شده است که به علت سمی بودن استانوزول استفاده از آن را بایستی به ۶ هفته محدود کرد افراد زیادی آن را برای ۱۲ هفته بدون ایجاد هیچ گونه مشکلی مصرف کنند.

موﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻣﭙﻮل وﯾﻨﺴﺘﺮول دﯾﭙﻮت ۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز و ﺣﺪاﻗﻞ ٢ روزی ۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ آن در دوره ها نهایتاً ۶ آﻣﭙﻮل در هفته که ﻣﻌﺎدل ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

‫ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺘاﻧﺎزول که در ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت ﺳﺘﺎﺑﻮن ٢ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و وﯾﻨﺴﺘﺮول ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ۱۲ ﺗﺎ ۲۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دوره مصرف وینسترول به تنهایی

وینسترول اغلب توسط بدن سازان در دوره کات برای حفظ عضلات استفاده میشود.در این دوره چربی‌ ها نیز کاملا سوزانده میشوند.هدف از یک دوره کات سوزاندن حداکثری چربی‌ ها و حفظ حداکثری عضلات می‌باشد.استفاده از وینسترول در دوره کات به صورت خوراکی و تزریقی نشان داده است که میتواند باعث افزایش سطح تستوسترن بدن شود.این موضوع باعث میشود تا بدن از تستوسترن بیشتری برای حفظ عضلات بدن استفاده کند.استفاده از وینسترول در دوره کات باعث افزایش حجم نخواهد شد.تاثیر گذاری وینسترول زمانی‌ بسیار مناسب خواهد بود که همراه دیگر استروئید های مؤثر مصرف شود.

دوز مصرفی وینسترول به تنهایی برای مردان و زنان

بیان این نکته مهم می‌باشد که بگوئیم که تقریبا تمام استروئید های آنابولیک باعث بروز صفات مردانه در بانوان میشوند.به این معنی‌ که استفاده از استروئید های آنابولیک میتواند باعث ایجاد صفات مردانه نظیر ‌رویش موی بدن و تغییر الگوی صدایی در زنان شود.اما تا زمانی‌ که بانوان در یک دوره زمانی‌ کوتاه و در دوز های پایین از وینسترول استفاده کنند چنین اثرات جانبی آنها را تهدید نخواهد کرد.بسیاری از‌ خانم ها مصرف وینسترول به صورت خوراکی را نسبت به حالت تزریقی ترجیح میدهند.دوز مصرفی بانوان در مقایسه با مردان کمتر می‌باشد.بانوان نباید از مصرف روزانه ۱۰ میلی‌گرم تجاوز کنند.

برای بانوان تازه‌کار یک دوره ۴ هفته‌ای‌ میتواند مناسب باشد.در طول این دوره در هفته اول باید هر دو روز یک بار وینسترول مصرف شود و بعد از آن مصرف کننده میتواند دوز مصرفی خود را روزانه تا ۱۰ میلی‌گرم افزایش دهد.وینسترول تزریقی دارای نیمه عمر ۲۴ ساعت می‌باشد و به همین دلیل آقایان ترجیح میدهند تا به صورت تزریقی از آن استفاده کنند.در صورتی‌ که وینسترول خوراکی به صورت قرص دارای نیمه عمر کمتری می‌باشد و‌ خانم ها اغلب مایل به استفاده از قرص های وینسترل هستند.دوز مصرفی روزانه شما هرچقدر که باشد میتوانید حتی در طول روز آن را به چند دوز کوچکتر هم تقسیم کنید.

کاملا مشخص شده است که ورزشکاران مرد دارای ظرفیت بیشتری برای دریافت مقادیر بالاتر وینسترول نسبت به زنان دارند.حداکثر یک دوره ۸ هفته ای‌ برای مردان توصیه میشود.دوره بیشتر از ۸ هفته ممکن است خطر آسیب به کبد را افزایش دهد.برای دستیابی به نتایج قابل قبول برای مردان مصرف روزانه ۵۰ میلی‌گرم کافی‌ و مناسب می‌باشد.برای بدن سازان و بیشتر برای کسانی‌ که بدن ساز مسابقه ای‌ هستند مشخص شده است که در ۱-۲ هفته پایانی دوره افزایش مصرف وینسترول میتواند کارایی بیشتری را نیز داشته باشد.مصرف بیشتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در روز و بیشتر از ۲ هفته میتواند منجر به آسیب بدنی شود و توصیه نمیگردد.

چگونه دوره مصرف وینسترول خود را شروع کنیم

بسیاری از افراد از دوز های مصرفی بسیار متنوعی استفاده میکنند و استفاده از این استروئید ها معمولا بستگی به نوع استروئید انتخابی دارد به طوری که برخی‌ حتی در دوره های خود تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم در هفته نیز مصرف دارند.اما به هر حال در مورد وینسترول این موضوع متفاوت می‌باشد.دوز مصرفی برای وینسترول نسبتا کم و پایدار می‌باشد.برای زنان مصرف حداکثر روزانه ۲۰ میلی‌گرم در نظر گرفته شده است و برای مردان مصرف روزانه حداکثر ۱۰۰ میلی‌گرم مشخص شده است.این میزان دوز مصرفی برای افرادی که تنها به منظور افزایش عملکرد ورزشی خود از وینسترول استفاده میکنند پایین تر می‌باشد.در صورت مصرف همراه دیگر استروئید ها نظیر آوادور مقادیر حتی پایین تر هم خواهد آمد.

بدن سازان مسابقه ای معمولا ترجیح میدهند وینسترول را به صورت تکی‌ در دوره خود استفاده کنند.به این خاطر که مزیت های چربی‌ سوزی آن بسیار بیشتر و قویتر از مزیت های افزایش حجم آن می‌باشد.البته لازم به ذکر است که یک دوره معمولی‌ استفاده از وینسترول به صورت مصرف روزانه ۵۰ میلی‌گرم به مدت هفت هفته می‌باشد اما برخی‌ از افراد شاید بخواهند در کل طول دوره خود روزانه ۱۰۰ میلی‌ گرم استفاده کنند.اما مصرف دوز های بالا ممکن است مضراتی را نیز داشته باشد.مصرف دوزهای بالای وینسترول میتواند روی بدن فشار زیادی را وارد کند.به این خاطر که میتواند کبد را بیش از حد تحت تاثیر قرار دهد.

با این وجود اگر طول دوره کوتاه باشد و تنها از وینسترول در دوره استفاده شود مصرف دوز های بالای آن میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.استفاده از وینسترل به مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم روزانه در یک دوره ۲ هفته ای‌ قبل از شروع مسابقات میتواند بسیار کارامد باشد و معمولا تاثیرات جانبی بسیار خفیف یا اصلا تاثیرات جانبی هم ندارد.

وینسترول معمولا به نام استانوزولول هم شهرت دارد و توسط بدن سازان مسابقه ای به میزان ۵۰ میلی‌گرم در روز به مدت شش هفته استفاده میشود و بعد از آن ۱۴ روز مانده به آغاز مسابقات میزان مصرف آن را روزانه به ۱۰۰ میلی‌گرم افزایش میدهند.این فرایند میتواند باعث بهبود فیزیک بدنی بدن ساز در مسابقات شود.

بر خلاف دیگر استروئیدها معمولا مصرف وینسترول در روز به دوز های پایین تا ۲۰-۲۵ میلی‌گرم می‌باشد.این میزان گرچه باعث بهبود فیزیک و حجم بدن میشود اما این تغییرات کم تا متوسط می‌باشد.برای یک دوره نرمال توصیه میشود از وینسترول در یک دوره شش هفته ای‌ به میزان روزانه ۵۰ میلی‌گرم استفاده شود.قابل ذکر است که این میزان دوز مصرفی باید توسط ورزشکار تعیین شود.

مصرف وینسترول همراه دیگر استروئید ها

گرچه ممکن است فکر کنید که استفاده از وینسترول به صورت تنها بهترین گزینه شما می‌باشد اما باید بگوئیم اشتباه می‌کنید.بر اساس تجربه و آزمایشات مختلف ثابت شده است که وینسترول زمانی‌ بهترین عملکرد خود را دارد که همراه دیگر استروئید ها مصرف شود.برخی‌ از استروئید های رایج که میتواند با وینسترول مصرف شود عبارتست از :

هورمون رشد انسانی‌

تستوسترن

آناوار

ترنبولون

آنادرول

دیانابول

پریموبولن

هالوتستین

تستوویرون

وینسترول معمولا با بسیاری از استروئید های دیگر به خوبی‌ سازگار می‌باشد.به طور مثال مصرف وینسترول و ترنبولون و تستوسترون برای بسیاری از افراد به خوبی‌ عمل کرده است.اگرچه دوره مصرف نباید بیشتر از هشت هفته در نظر گرفته شود.

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها